Prohlášení o ochraně osobních údajů

¨

Toto prohlášení má za účel informovat návštěvníky webových stránek společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., TAPA Tábor (dále jen „společnost“), jaké osobní údaje jsou shromažďovány, jak jsou pořizovány, k jakým účelům jsou využívány, komu mohou být poskytnuty, kde se lze informovat o použití osobních údajů a jaká jsou práva na ochrany osobních údajů. Jejich zpracování se řídí obecně závaznými právními předpisy a jen v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

I.
Obecné informace

Společnost je díky své činnosti povinna zpracovávat některé osobní údaje, a to zejména pro účely plnění zákonných a smluvních povinností. Bez jejich sdělení by nebylo možné některé služby vůbec poskytnout.

Některé osobní údaje společnost zpracovává i nad povinný rámec, např. pro účely nabízení pracovního uplatnění či jiného kontaktu. K tomu je nutné získat souhlas s jejich zpracováním.

I.1.      Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společnost respektuje možné standardy ochrany osobních údajů a dodržuje zejména následující zásady:

1)      osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro jasně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich použití.

2)      S osobními údaji je nakládáno jako utajovanými informacemi; jsou proto zpracovávány taky, aby bylo zabráněno jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování či jinému zneužití, veškeré osoby přicházející do styku s osobními údaji klientů mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

II.
Informace o zpracování osobních údajů

II.1.     Informace o správci

Správcem osobních údajů je společnost AL INVEST Břidličná, a.s., TAPA Tábor se sídlem Kosova 1021, 390 02 Tábor, IČ 273 76 184, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3040.

II.2.     Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

II.2.1.  Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy je subjekt povinen předat určité osobní údaje, aby mu bylo možno poskytnout službu či produkt nebo pokud je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu získané jiným způsobem.

1)      Osobní údaje subjektu je společnost oprávněna ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení jejích právních povinností, zejména:

 • Při předcházení vzniku škod na majetku společnosti;
 • Při prevenci podvodného jednání, kterému může být společnost vystavena;
 • splnění případné povinnosti při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2)      Při uzavření smlouvy se společností, nebo při jejím plnění

Zejména o faktickou realizaci smluvního vztahu nebo jiné plnění smlouvy mezi společností a subjektem. Osobní údaje jsou nutné i k uskutečnění smluvního vztahu bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy se subjektem.

3)      Ochrana práv a právem chráněných zájmů z důvodu

 • ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti, vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek, rozvoj a vývoj poskytovaných služeb;
 • jednání se zájemci o postoupení pohledávky naší společnosti za klientem nebo o jiné formě převodu či přechodu pohledávky, včetně související realizace, a další navazující jednání se třetími osobami, zejména informování poskytovatelů souvisejících zajištění apod.;
 • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

4)      Oprávněné zájmy společnosti.

Situace, kdy existuje smluvní (zákaznický) vztah mezi subjektem a společností.

II.2.2.  Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu

Jedná se o situaci, kdy subjekt dobrovolně souhlasí se zpracováváním jeho osobních údajů. Na základě jeho poskytnutého souhlasu zpracovává naše společnost osobní údaje subjektu z důvodu nabídky pracovního uplatnění či jiného kontaktu v této souvislosti.

II.3.     Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovává kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní čísla, e‑mailové a faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje) a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu u subjektu fyzické osoby; u podnikatele také IČ a DIČ) a kamerové záznamy.

II.4.     Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, jakým společnost zpracovává osobní údaje zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech společnosti a ve fyzické podobě.

Osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci společnosti v potřebném rozsahu, někdy též také třetími osobami. Před jakýmkoliv předáním nutných osobních údajů je s touto třetí osobou vždy uzavřena písemná smlouva obsahující tytéž záruky pro zpracování potřebných osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama společnost.

II.5.     Příjemci osobních údajů

osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze ale v nutném rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

K předávání dochází zpravidla zpracovatelům zajišťujícím serverové a jiné IT služby.

Před jakýmkoliv předáním nutných osobních údajů je s touto třetí osobou vždy uzavřena písemná smlouva obsahující tytéž záruky pro zpracování potřebných osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama společnost.

II.7.     Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

II.8.     Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává společnost pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelům jejich zpracování. Je průběžně posuzováno, zda je nadále nutné zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud je zjištěno, že konkrétní zpracovávané údaje již potřebné pro účel, pro jaký byly vedeny, nejsou, dochází k jejich likvidaci.

V této souvislosti zároveň platí, že osobní údaje jsou zpracovávané po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let s výjimkou případů delšího zpracování na základě obecně závazných právních předpisů.

Z důvodu nabízení pracovního uplatnění jsou osobní údaje uchovávány po dobu 6 let od ukončení řízení o výběru nového zaměstnance.

Osobní údaje pořízené kamerovými záznamy jsou obvykle využitelné po dobu 7 dnů.

II.9.     Právo odvolat souhlas

V tomto prohlášení byly objasněny důvody, pro které potřebuje společnost osobní údaje a že je pro některé účely smí zpracovávat jen se souhlasem subjektu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není subjekt povinen společnosti udělit a zároveň je oprávněn tento souhlas odvolat. Některé osobní údaje je společnost oprávněna zpracovávat k určitým účelům také bez souhlasu subjektu. Pokud v takovém případě subjekt svůj souhlas odvolá, společnost přestane zpracovávat příslušné osobní údaje k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak může být oprávněna či povinna tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se subjekt obrátí na společnost, tj. na adrese AL INVEST Břidličná, a.s., TAPA Tábor, Kosova 1021, 390 02 Tábor.

II.10.   Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány zejména:

 • od samotných klientů společnosti;
 • z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
 • od potenciálních zájemců o práci ve společnosti;
 • z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů;
 • z kamerových záznamů.

II.11.   Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Všechna práva může subjekt uplatnit v sídle na adrese AL INVEST Břidličná, a.s., TAPA Tábor, Kosova 1021, 390 02 Tábor.

II.11.1.            Právo na přístup znamená, že si kdykoliv může subjekt požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude společnost zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud byly osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování těchto osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt má dále právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí může být požadována přiměřená náhrada administrativních nákladů.

II.11.2.            Právo na opravu znamená, subjekt může požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

II.11.3.            Právo na výmaz znamená, že společnost musí vymazat osobní údaje subjektu, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, či je jejich zpracování protiprávní.

II.11.4.            Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů subjektu, musí společnost omezit zpracování osobních údajů tak, že tyto mohou být pouze uloženy a případně použity z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

II.11.5.            Právo vznést námitku znamená, že subjekt může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

III.
Závěrečná ustanovení

III.1. Toto prohlášení se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2018.

III.2. Toto sdělení může být kdykoliv změněno formou vydání jeho nového úplného znění; jeho aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách společnosti a současně je dostupné v sídle společnosti.

III.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými doposud nebyl nenavázán smluvní vztah, ale již byl navázán kontakt. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, se kterými je společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi není navázán smluvní vztah (např. zástupci právnických osob).

detail